Het gebeurt echt vaker dan je denkt. Iemand is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en is blijven werken bij de eigen werkgever of is aan het werk gegaan bij een nieuwe werkgever. Vaak is er dan sprake van een nieuw contract. En dan valt deze medewerker onverhoopt toch uit voor langere tijd. Op dat moment wordt er vaak een belangrijke stap vergeten.

Bij nieuwe uitval kan de werkgever terugvallen op de no-riskpolis, waardoor de loonkosten worden vergoed. De werknemer krijgt een ziektewetuitkering van het UWV die naast de WIA-uitkering gaat lopen. Het is ongetwijfeld een herkenbaar scenario. De (nieuwe) werkgever heeft wel een re-integratieplicht tijdens de 104 weken van ziekte. Dus dat betekent dat de medewerker netjes naar de bedrijfsarts gaat, die vaststelt wat wel en niet mogelijk is qua re-integratie.

Gebrek aan communicatie bij UWV

So far, so good. De ziektewetuitkering loopt, de wet verbetering poortwachter loopt en dan denk je dat aan alles is gedacht. Je zou verwachten dat op basis van het BSN alles bekend is bij het UWV en dat de diverse afdelingen hierin samenwerken en elkaar informeren. Helaas komt dat maar zelden voor. De afdelingen Ziektewet en WIA lijken soms van elkaars bestaan niet af te weten.

Vergeet de Melding verslechterde gezondheid niet

Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 8 weken en er nog geen zicht is op een spoedig herstel, zal de werknemer nog een hele belangrijke stap moeten nemen. Het is een stap die gewoonweg vergeten wordt. Niet uit onwil maar uit onwetendheid. Die stap is dat de medewerker melding doen van de verslechterde gezondheid bij het UWV. Er is al sprake van een gedeeltelijke WIA-uitkering en die is niet toegekend vanwege een snotneus. Ook is een bedrag vastgesteld wat de werknemer nog kan verdienen; de restverdiencapaciteit. Als deze restverdiencapaciteit niet of niet voldoende wordt benut, dan zakt de WIA-uitkering naar een percentage van het wettelijk minimumloon.

Omdat de werknemer een ziektewetuitkering ontvangt wordt dit gezien als inkomen. Dat is dan ook meteen de reden waarom niet direct tot verlaging van de WIA-uitkering wordt overgegaan. De meeste medewerkers merken geen of nauwelijks verschil in inkomsten waardoor geen belletje gaat rinkelen. Omdat tegenwoordig de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling ook nogal eens op zich laat wachten of helemaal niet wordt uitgevoerd, krijgen ze ook geen informatie via dat kanaal.

Maar als dan eenmaal de twee ziektejaren om zijn en de ziektewetuitkering wordt beëindigd, hebben deze medewerkers een megaprobleem. Er zijn geen inkomsten meer, het UWV past de verlaging naar de vervolguitkering toe en ineens keldert de WIA-uitkering aanzienlijk. Grote paniek, want je zult ineens maar rond moeten komen van bijvoorbeeld € 869,15 bruto. Terwijl je voorheen meer dan het dubbele verdiende.

Verzoek om medische herbeoordeling

Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Wordt een medewerker die al een WIA-uitkering heeft langdurig ziek? Informeer hem of haar dan over het melden van de verslechterde situatie. Daarbij moeten zij ook aangeven dat zij verzoeken om een medische herbeoordeling. Het UWV zal dan de bestaande WIA-uitkering opnieuw moeten beoordelen en moeten vaststellen of er sprake is van een ander arbeidsongeschiktheidspercentage.

Onderneemt deze werknemer geen actie? Blijf er op hameren dat de melding verslechtering wordt gedaan. Want anders zal na twee jaar ziektewetuitkering de WIA-uitkering onherroepelijk worden verlaagd naar een vervolguitkering.

  • Gedeeltelijke WIA uitkering en opnieuw uitval?

  • Vergeet de melding bij UWV niet!

  • En voorkom daarmee sterke inkomensterugval omdat de restverdiencapaciteit niet wordt benut