• de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie, zich ziek kan melden en dat de aanvankelijk aangevraagde vakantiedagen dan niet mogen worden afgeschreven zonder toestemming van de werknemer zolang deze nog ziek is
 • wanneer een werknemer die langdurig ziek is en via een tweede spoortraject een arbeidsovereenkomst elders sluit, de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever niet automatisch eindigt
 • wanneer een werknemer zich ziek meldt nadat werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij UWV of de rechtbank én nadat dat ontslagverzoek door die instantie is ontvangen die werknemer geen beroep op het opzegverbod tijdens ziekte kan doen
 • er bij ziekte volledige opbouw van vakantiedagen plaats vindt, maar dat dagen die werknemer tijdens ziekte vakantie/verlof geniet dus (zie eerste punt) ook afgeschreven mogen worden
 • als werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte zonder inachtneming van de opzegtermijn opzegt werknemer aanspraak kan maken op het loon over de eigenlijk in acht te nemen opzegtermijn. Ondanks dat na 104 weken (tenzij sprake is van een loonsanctie) er helemaal geen loon meer was verschuldigd
 • in de wet is bepaald dat een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst “frequent verzuim” is, maar dat verzoeken op die grond zelden of nooit worden toegewezen. Dit komt omdat het frequente verzuim moet leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering en dit niet snel kan worden aangetoond
 • het niet is toegestaan een werknemer slechts administratief (bijvoorbeeld voor 1 of 10%) ziek te houden
 • het risico dat wanneer een hersteld gemelde werknemer die meer dan vier weken heeft gewerkt en weer uitvalt bij de werkgever ligt
 • de termen loonstopzetting en loonopschorting heel vaak door elkaar worden gehaald
 • loon opschorten maar kan in één geval, namelijk als redelijke controlevoorschriften niet worden opgevolgd (lees: een ziek gemelde werknemer zich niet door de bedrijfsarts laat controleren)
 • als de bedrijfsarts mediation adviseert, werkgever hier redelijke voorwaarden aan verbindt, met werknemer overlegt over de aan te stellen mediator én werknemer weigert die mediation, dit grond kán zijn voor het stop zetten van het loon
 • een deskundigenoordeel bij UWV door zowel werkgever als werknemer kan worden gevraagd, maar een second opinion alleen door werknemer
 • het opzegverbod bij ziekte toepassing niet geldt tijdens de proeftijd en ook niet geldt als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens een bedrijfsbeëindiging
 • als werkgever per ongeluk 100% in plaats van 70% loon tijdens ziekte betaalt en WG hier op enig moment achter komt, WG vanaf dat moment weliswaar 70% mag gaan betalen, maar (in beginsel) het onverschuldigd betaalde loon tijdens ziekte tot die datum niet kan terugvorderen
 • Vakantie

 • Opzegverboden

 • Loon opschorten of stopzetten

 • Loondoorbetaling