Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 juli 2023 in.

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet regelde dat de loondoorbetaling bij ziekte voor de AOW-gerechtigde is teruggebracht van 104 weken naar 13 weken. In dit artikel vind je de 10 belangrijkste weetjes per 1 juli over deze wet.

 1. Per 1 juli 2023 gaat de termijn van loondoorbetaling van 13 weken verder terug naar 6 weken.
 2. Als AOW-gerechtigde werknemers ziek zijn geworden voor 1 juli 2023 geldt nog de loondoorbetaling bij ziekte van 13 weken. Ziek op of na 1 juli 2023 betekent een loondoorbetalingsplicht van 6 weken.
 3. Ook hier geldt de samentellingsregeling. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, wordt dit gezien als één ziekteperiode.
 4. Wanneer een AOW-gerechtigde ziek uit dienst gaat en bij de oude werkgever niet de volledige periode van 6 weken (nu dus nog 13 weken) loondoorbetaling bij ziekte heeft doorlopen, kan hij voor de resterende periode een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV verstrekt deze uitkering aan de AOW-gerechtigde. Vervolgens verhaalt het UWV deze uitkering weer bij de laatste werkgever.
 5. Ook het opzegverbod bij ziekte gaat terug naar zes weken
 6. Bij ziekte van een AOW-gerechtigde blijven de re-integratieverplichtingen grotendeels bestaan, behalve het 2e spoor traject. Er is geen plicht meer om een poortwachterdossier aan te maken met een plan van aanpak voor de re-integratie. Wel moet de werkgever maatregelen nemen zodat de zieke AOW-gerechtigde zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen.
 7. In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao’s is geregeld dat het arbeidscontract van rechtswege eindigt als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt (pensioen-ontslagbeding). Er is dan geen transitievergoeding verschuldigd. Is er geen pensioen-ontslagbeding opgenomen, dan geldt dat de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd bij of na het bereiken van de geldende AOW- of pensioenleeftijd. Dit wordt de pensioenopzegging genoemd. De werkgever kan hierbij de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Dit gaat dan niet automatisch.
 8. Als werknemer en werkgever willen dat de AOW-gerechtigde blijft doorwerken, dan kan dit geregeld worden met een nieuwe arbeidsovereenkomst.
 9. Er geldt een afwijkende ketenregeling voor de AOW-gerechtigde. De werkgever mag in totaal zes contracten voor bepaalde tijd aanbieden over een periode van 48 maanden.
 10. Een werkgever mag er ook voor kiezen om de werknemer te laten doorwerken en pas op een later moment gebruik te maken van de pensioenopzegging. Dan blijft de arbeidsovereenkomst dus gewoon doorlopen voor onbepaalde tijd. Met de pensioenopzegging kan de werkgever immers eenzijdig de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever heeft overigens slechts één keer de mogelijkheid om van deze pensioenopzegging gebruik te maken. Met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijnen.
 • Geen 2e spoor verplichtingen meer

 • Geen plicht een poortwachterdossier aan te maken

 • Wel kijken naar passend werk binnen eigen organisatie